Active Lifestyleclub Dordrecht
Welkom ! Ben jij klaar om fit en gezond te worden. Wil je afvallen, spiermassa opbouwen en sterker worden. Je bent van harte welkom bij onze club. Wij verzorgen Coaching op voeding, Bootcamps en buiten trainingen.

Algemene voorwaarden Bootcamp

Active Lifestyleclub Dordrecht is gevestigd te Dordrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75595052. 

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP

a.     Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een training, aangeboden en/of verzorgd door ALC Dordrecht.

b.     Een training is elke activiteit aangeboden en/of verzorgd door ALC Dordrecht.

c.     Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op elk gereserveerde training die/dat een deelnemer recht geeft op deelname aan een training.

d.    Door deelname aan een training verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.

e.     Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Bootcamp geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

f.      ALC Dordrecht kan deze algemene voorwaarden Bootcamp van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Bootcamp verstrekt.

g.     Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Bootcamp strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het ALC Dordrecht toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

 

2. OVEREENKOMST

a.     Een overeenkomst tussen ALC Dordrecht en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit het voldoen van de betalingsverplichting van de Deelnemer.

b.     Voor ALC Dordrecht ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

 

3.  losse trainingen

a.     Een gereserveerde training is persoonlijk en niet overdraagbaar.

b.     Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een gereserveerde training worden verlengd.

 

4. PRIJZEN EN BETALING

a.     De actuele prijzen van losse trainingen staan op de facebook pagina van ALC Dordrecht. ALC Dordrecht heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de facebook pagina van ALC Dordrecht.

 

5. ONTBINDING

a.  Een Deelnemer kan een training met ALC Dordrecht voor 24 uur  ontbinden via een sms, email of  WhatsApp gericht aan ALC Dordrecht.

 

6. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN TRAINING

 

a.     ALC Dordrecht  is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen.

b.     Buitengewone omstandigheden leveren voor ALC Dordrecht altijd overmacht op en ontheffen BCO van haar verplichtingen.

c.      Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast.  ALC Dordrecht is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.

d.     Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training daardoor wordt bemoeilijkt, kan de Deelnemer door ALC Dordrecht van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

e.  Afzeggen van een training dient minimaal 24 uur voor aanvang van een training te moeten voldaan. Word dit niet nageleefd zal de training toch in rekening worden gebracht.

 

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

a.     Deelname aan een training geschiedt op eigen risico.

b.     ALC Dordrecht, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een training.

c.     Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van ALC Dordrecht, haar medewerkers en trainers, is ALC Dordrecht niet aansprakelijk.

d.     ALC Dordrecht is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

e.     ALC Dordrecht is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training. Een training is intensief en het risico op blessures is altijd aanwezig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

f.      ALC Dordrecht behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

g.     ALC Dordrecht is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een training.

h.     De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

 

8. DISCLAIMER EN PRIVACY

a.     ALC Dordrecht respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.

b.     ALC Dordrecht gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal ALC Dordrecht deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer.

c.     ALC Dordrecht zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

d.     De trainers van ALC Dordrecht en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

e.    Hoewel ALC Dordrecht de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar facebook pagina, kan ALC Dordrecht niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens, tenzij er aan de zijde van ALC Dordrecht sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

 

 

9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a.     Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door ALC Dordrecht.

b.     Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

 
 
 
 
E-mailen
Instagram